Кошница

Нямате продукти във вашата кошница!

Продукти

Полезна Информация

ВАЖНО за всички търговци

Уважаеми клиенти,

всеки от Вас е длъжен при всяка промяна в касовата наличност/ извън случаите на продажби/- начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата на Вашето фискално устройство, ДА ГО РЕГИСТРИРА ВЪВ ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.

Молим тези от Вас, които не знаят как става това да се свържат с нас и наш колега ще Ви даде точни инструкции.

 

Извадка от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

Чл. 33. (1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат при отчитане на продажби на стоки и услуги чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване.