Кошница

Нямате продукти във вашата кошница!

Продукти

Полезна Информация

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

Информация за нас

„ВЕНДИ-101" ООД (ВЕНДИ-101 и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 833147752, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, 6100, ул. „Неофит Рилски"№ 8, Тел: 0431/66040, 66044; Факс: 0431/66040; e-mail: office@wendi101.com

 Информация за контакти във ВЕНДИ-101 ООД , относно опазване на личните данни на нашите клиенти

 ВЕНДИ-101 ООД

 ул. Неофит Рилски 8, 6100 Казанлък

 Отговорно лице по защита на личните данни: dpo@wendi101.com

 

Административен орган, упражняваш контрол:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел. 02/91-53-519

Факс: 02/91-53-525

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Съдържанието на този уеб сайта: www.wendi101.com („Сайтът“) е съобразено със Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни, както и за правата Ви да контролирате тези действия.

 Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Вашето съгласие и нашата отговорност

Като приемате Политиката за защита на личните данни на  „ВЕНДИ-101“ ООД  и в зависимост от избраните от Вас услуги, Вие доброволно се съгласявате личните Ви данни да бъдат автоматично обработени в съответния обем за маркетингови цели. . „ВЕНДИ-101“ ООД запазва правото си да променя Политиката за защита на личните данни по всяко време, за което ще информира клиентите си по подходящ начин.

 „ВЕНДИ-101“ ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на Сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. „ВЕНДИ-101“ ООД използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани.

Сигурността на Сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване,  проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. „ВЕНДИ-101“ ООД не носи отговорност за защитата на данните извън обичайните мерки, които взима. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, „ВЕНДИ-101“ ООД ги унищожава, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

Обработваме лични данни, за да предоставяме на клиентите ни по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;

Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

•Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.

•Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. 

•Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.

•Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.

•Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

ЦЕЛИ  НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика цели Администраторът да:

- бъде в съответствие с приложимото законодателство по отношение на личните данни и да следва установените добри практики;

- защитава правата на кандидатите за работа, персонала, клиентите, партньорите, физическите лица, чиито лични данни обработва;

- установи механизмите за водене, поддържане и защита на отчетните регистри;

- бъде открит как съхранява и защитава личните данни на физическите лица;

- установи необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, случайна

загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни);

- установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;

- бъде защитен при риск от нарушения.

ОБХВАТ  НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на кандидати за работа, персонал, контрагенти, клиенти , посетители, така както са описани в електронните отчетни регистри, установени в съответствие с тази Политика, Българското законодателство и чл.30 от GDPR ("Регистри на дейностите по обработване").

Като администратор на лични данни, „ВЕНДИ-101”  води на хартиен или електронен носител следните регистри:

1. Регистър „Кандидати за работа“

2. Регистър „Персонал“

3. Регистър „Контрагенти“

4. Регистър „Видеонаблюдение на територията на дружеството“

 КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ

Администраторът събира лични данни по отношение на следните категории лица:

- кандидати за работа;

- персонал /физически лица наети по трудово или гражданско правоотношение/;

- посетители/клиенти ;

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

Основна идентификационна информация  - Име, ЕГН, данни от лична карта

Данни за контакт   -адрес, електронна поща и/или телефонен номер

Информация за образование и трудова дейност -Вид образование, квалификации, данни за определени дейности, като например данни за историята на опита му в дадена професия, сведения за трудова дейност, умения и опит,

Медицинско състояние и здравен статус - Текущо или предходно физическо или психическо медицинско състояние, здравен статус, информация за наранявания или инвалидност, извършени медицински манипулации

Информация за вход в профила на уебсайта - ID за вход, парола;

IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате услуги на сайта- IP адресите на клиентите се използват единствено за анализ на трафика на сайта и за оценка на потребителския интерес към отделните категории продукти. Събирането на тези статистически данни ни помага да предлагаме продуктите, към които проявявате интерес.;

Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате;

Видеонаблюдение - На територията на дружеството се осъществява денонощно видеонаблюдение чрез използване на технически средства – видеокамери и записващи устройства на видеообраз. Чрез тези способи се реализират законните интереси на на администратора - осигуряване безопасността на служители и посетители, и охрана на имущество.Физическите лица /работещи и външни посетители/ са уведомени за извършваното видеонаблюдение, чрез информационни табели, поставени на видно място и съдържащи информация, идентифицираща администратора на лични данни, включително информация за осъществяване на контакт с него. Камерите са позиционирани на входните и изходните точки на търговския обект, и в част от вътрешните помещения. Получените видеозаписи се унищожават най-късно в 30-дневен срок след извършването им, освен в случаите, когато съдържат данни за извършено нарушение или престъпление.Не се допускат от Администратора форми на заснемане, записване и др. Накърняващи етичните правила и засягащи човешкото достойнство / например в помещения за

преобличане, стаи за почивка или санитарни помещения/. Системата за видеонаблюдение не се използва с никакви други цели, нито като разследващо средство (освен за разследването на инциденти с физическата охрана като кражби или непозволен достъп). Само в изключителни случаи снимките биха могли да се предадат на разследващи органи във връзка с официални дисциплинарни или криминални разследвания.Ако има нужда от съхраняване на снимки или доказателства за инцидент с охраната, същите може да бъдат съхранени до отпадане на нуждата от това.

 ВЕНДИ-101  не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.            

         Когато обработваме лични Ви данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за доставка на продукт или услуга.

 

ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели:

- управление и изпълнение на заявки за продукти или услуги- за да можем да изпълняваме заявките на даден потребител във връзка със сключен/-и договор/-и, е необходимо да обработваме неговите/нейните основни данни, данните за съответния/-те договор/-и, както и данни за задължения и/или плащания (ако е приложимо)

- За изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и

прекратяване на договорни правоотношения /трудови, граждански и търговски/, вкл. за:изготвяне на всякакви документи; за да можем да изпълняваме задълженията си по сключен договор с потребител/клиент, е необходимо да обработваме личните му/й данни. Благодарение именно на тях ВЕНДИ-101 идентифицира потребител/клиент като титуляр на договор и  спазва параметрите на договорената услуга;

- управление на поръчки;

- изготвяне на предложение за оферта /сключване на договор, преддоговорни отношения;

- за комуникиране с потребителите/клиентите относно оферти, поръчки, продукти, услуги, препоръки на продукти и услуги;

- осъществяване на гаранционно, извънгаранционно и сервизно обслужване на устройства- за да можем да изпълним заявки на потребителите за извършване на гаранционни, извънгаранционни и сервизни ремонти на стоки, е необходимо да обработим техни лични данни.

- за реализиране и защита на лигитимните интереси и осигуряване безопасността на служители и посетители, и охрана на имущество, се осъществява видеонблюдение.

 -  за извършването на кредитна оценка, когато потребителите желаят да получат устройство на лизинг или на преференциална цена. Даването на такова съгласие е доброволно. В случай че даден потребител откаже да му/й бъде изготвена кредитна оценка, той/тя ще може да закупи желаното устройство по цената му в брой.

- маркетингови цели - изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен и промоционален характер;

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно и лично от самите лица и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със:

 •       сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, Закона за задълженията и договорите, Кодекса за социално осигуряване, Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност и др. чрез: хартиен носител – писмени документи (вкл., договори/трудови, граждански и търговски/ пълномощни, запорни съобщения, банкова информация и др.), по електронна поща- предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор. Лицата се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително или в момента на получаване на данните им.

 •             изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

•               задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство- Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от ВЕНДИ-101  да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от ВЕНДИ-101   за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например фактурите, които са документи за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години). 

•              предоставяне на информация, за да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях-  на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите; на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.; При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от ВЕНДИ-101 да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

•              за да предоставяме гаранционна поддръжка на стоки, в съответствие със законодателството за защита на потребителите- Когато даден потребител/клиент закупи стока от ВЕНДИ-101, съгласно законодателството за защита на потребителите, ВЕНДИ-101 е длъжно да осигури безплатен ремонт или замяна на стоката, ако към момента на предоставянето й тя е с дефект, който се прояви до две години след предоставянето й на потребителя/клиента. За да може да изпълни това задължение, ВЕНДИ-101 следва да обработи основните данни на потребителя (чрез които се установява правото да предяви рекламация), както и данните за съответния договор (чрез които се установява дали съответната стока е в гаранция). Когато сервизът на ВЕНДИ-101  не е оторизиран да осъществява гаранционна поддръжка на стоки, които са закупени от потребители (съответно предоставени на лизинг), за да можем да изпълним законовото си задължение да осигурим безплатен за потребителя ремонт или замяна, използваме услугите на оторизирани външни сервизни центрове. В съответствие с изискванията за оторизация на производителите, за да изпълнят гаранционен ремонт или замяна на стока, външните сервизи изискват от ВЕНДИ-101   да им предостави доказателства за покупка (напр. копия от фактури, гаранционни карти и др.). Такъв е и случаят, когато рекламацията на потребителя е неоснователна, но той желае извършването на извънгаранционен ремонт. ВЕНДИ-101   може да предостави данни за потребителите на външни сервизни центрове и в случаите, когато е необходимо да се извърши независима експертиза по отношение на устройство, предмет на потребителска рекламация, в случай на жалба от потребител и/или проверка от страна на органите за защита на потребителите.

•              предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

•              удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

•              Обработваме данни въз основа на изрично съгласие, дадено от потребителите/клиентите/ напр. За маркетингови цели или кредитна оценка/ - В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от потребителите, напълно безплатно, по някой от следните начини: чрез подаване на писмено заявление в търговски обект на ВЕНДИ-101 или чрез изпращане на e-mail на електронен адрес: dpo@wendi101.com

Оттеглянето на съгласието не засяга:

•законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне; и 

•обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.

КОГА И ЗАЩО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които Ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Лица, обработващи данни от името на ВЕНДИ-101:

• Дружества- кредитни агенции, за целите на първоначална и текуща кредитна оценка;

• Доставчици на куриерски услуги;

• Външни сервизни центрове- Когато сервизът на ВЕНДИ-101  не е оторизиран да осъществява гаранционна поддръжка на стоки, които са закупени от потребители (съответно предоставени на лизинг), за да можем да изпълним законовото си задължение да осигурим безплатен за потребителя ремонт или замяна, използваме услугите на оторизирани външни сервизни центрове. В съответствие с изискванията за оторизация на производителите, за да изпълнят гаранционен ремонт или замяна на стока, външните сервизи изискват от ВЕНДИ-101 да им предостави доказателства за покупка (напр. копия от фактури, гаранционни карти и др.). Такъв е и случаят, когато рекламацията на потребителя е неоснователна, но той желае извършването на извънгаранционен ремонт. ВЕНДИ-101  може да предостави данни за потребителите на външни сервизни центрове и в случаите, когато е необходимо да се извърши независима експертиза по отношение на устройство, предмет на потребителска рекламация, в случай на жалба от потребител и/или проверка от страна на органите за защита на потребителите;

• лица, наети на граждански договор от ВЕНДИ-101 ,подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;

• Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.

• Доставчици на електронни удостоверителни услуги, в случай на използване на електронен подпис за подписване на документи, свързани с продуктите и услугите на ВЕНДИ-101; 

• Личните данни, които се обработват за вас може да се съхраняват на територията на чужди държави за целите на използване на облачни услуги и съхранение на бази данни на ВЕНДИ-101.

• банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас- Във връзка с обслужването на плащания на потребителите/клиентите ВЕНДИ-101, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между ВЕНДИ-101 и съответната банка или платежна институция.

• органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

ВЕНДИ-101 не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ?

ВЕНДИ-101  няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. ВЕНДИ-101  се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години, считано от прекратяване на последния негов договор, доколкото потребителят няма неплатени задължения към ВЕНДИ-101. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако: 

      • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от ВЕНДИ-101; или 

      • съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея; 

С оглед изпълнение на  договорните ни задължения за услуги и сервиз максималния срок за съхранение на техните данни е 40 /четиридесет/ месеца съобразено с възможния максимален срок за гаранция на техника,части, компоненти и др.подобни. След този срок техните лични  данни от регистрите се унищожават. 

                Получените видеозаписи от системата ни за видеонаблюдение се унищожават най-късно в 30-дневен срок след извършването им, освен в случаите, когато съдържат данни за извършено нарушение или престъпление.

При отпадане на необходимостта от съхранението им, ВЕНДИ-101  ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ?

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за ВЕНДИ-101. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители/клиенти, така и за ВЕНДИ-101. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, ВЕНДИ-101 предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност. Защитата на данните на хартиено копие, както и на електронен носител от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поредица от вътрешно регулирани технически и организационни мерки. . ВЕНДИ-101  е определила Отговорно лице за защита на данните, което да подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

Личните данни се съхраняват на сървъри на дружеството или в облачни Дейта центрове, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита - защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

Част от мерките за сигурност, предприети от ВЕНДИ-101, включват следните дейности:

 

 -  изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

    -  въведени са задължения за поверителност за всички служители на ВЕНДИ-101;

    - за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Обща информация за правата на физическите лица

 

•              ВЕНДИ-101 предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице- Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лица, които могат да бъдат идентифицирани от ВЕНДИ-101. Ако целите, за които ВЕНДИ-101  обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, ВЕНДИ-101 няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

•              ВЕНДИ-101  уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел- ВЕНДИ-101  предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. 

•              При отказ да бъде изпълнено искане, ВЕНДИ-101  уведомява съответните физически лица за техните права- ако ВЕНДИ-101  не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, ВЕНДИ-101  го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

•              В определени случаи ВЕНДИ-101  може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица -в случай че ВЕНДИ-101  има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел,  ВЕНДИ-101 може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

•              Действията, предприети от ВЕНДИ-101 при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатно за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни- действията, които ВЕНДИ-101 предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), ВЕНДИ-101  има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

•              информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

•              съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

•              информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

•              да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

•              да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

В определени случаи потребителите имат право да изискат изтриване на личните данни(т.нар. „право да бъдеш забравен"), отнасящи се за тях:

Потребителите имат правото да поискат от ВЕНДИ-101 изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните случаи: 

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

 • потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;

• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на ВЕНДИ-101, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;

• личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно; 

• личните данни трябва да бъдат изтрити от ВЕНДИ-101  с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

Право на ограничаване на обработването

•              оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

•              обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

•              повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

•              сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

•              обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

•              обработването се извършва автоматично

Право на възражение

По всяко време имате право да:

•              възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

•              възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител/клиент, ВЕНДИ-101 ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Право на жалба

Потребителите/Клиентите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях ВЕНДИ-101 нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

АКТУАЛНОСТ И ПРОМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на ВЕНДИ-101, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

ВЕНДИ-101 информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни като публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на ВЕНДИ-101 – www.wendi101.com

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата на ВЕНДИ-101.

 

Какви са условията за поверителност на уеб сайта на компанията: Можете да откриете подробна информация тук www.wendi101.com

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 24.05.2018г.