Кошница

Нямате продукти във вашата кошница!

Продукти

Полезна Информация

Общи гаранционни условия

 1.         Фирма "ВЕНДИ 101" дава гаранция на своите клиенти, че продуктите продавани от фирмата ще бъдат защитени от дефекти в определен период от време след датата на покупката. Продължителноста на тази гаранция е посочена във фактурата или касовият бон на покупката/ ако е извършена на място в офиса/, в който е описан и серийния номер на закупената стока.

2.            Гаранцията покрива дефектите, които са се появили при нормална работа с техниката и не се отнася за следните:
2.1.        неправилно и неподходящо поддържане
2.2.        неправилна експлоатация
2.3.        неправилно инсталиран софтуер и интерфейс или неправилно включване в електрическата мрежа.
2.4.        операции извън спецификациите на продукта,включващи злоупотреби по време на работа
2.5.        използване на консуматив или медия, която не се поддържа от закупената техника
2.6.        неправилна подготовка за работа или поддръжка
2.7.      неправилно транспортиране, пренасяне, съхраняване на повредените части.
2.8.      използването на продукта в друга среда освен препоръчаната от
производителя
3.            Aко през гаранционния период хардуерния продукт прояви дефект, "ВЕНДИ 101" поема гаранция да отремонтира или замени техниката. Продукта се заменя с нов, имащ функции еднакви или почти еднакви със заменения продукт.Първоначалният гаранционен срок се запазва независимо от това дали модулите са били ремонтирани или заменени. Отстраняването на дефект се извършва в срок от 30 работни дни.
4.            Aко закупената стока не може да бъде отремонтирана и тя не се произвежда, на клиента се предлага замяна с друга с конструктивно и/или функционално превъзхождаща закупената
след доплащане при удобен за клиента вариант.
5.            Първоначалния гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или заменени.
6.            Фирма "Венди 101" извършва в сервиза безплатни задължителни профилактики на хардуера на компютърните системи на всеки 6 месеца ,а при необходимост и на 3 месеца според условията на работата, през срока на гаранцията.Ако не са извършвани такива профилактики , гаранцията върху системите отпада .
Б. Инструкции при транспорт, съхранение, инсталация и експлоатация:
1.            При транспортиране техниката да бъде добре укрепена, като се избягват резките сътресения. Системите да не са изложени на влага и запрашеност.
2.            Да се съхраняват и експлоатират при следните условия:
2.1.        температура на околната среда от 10 до 30 °C
2.2.        влажност на въздуха до 80%
2.3.        липса на прах и химически вещества, въздейсващи върху метали и пластмаси
2.4.        далеч от източници на електромагнитни и елекростатични полета
2.5.        при положение, че системите се транспортират при студено и влажно време, включването на устройствата да се извършва най-малко след 2(два) часа, необходими за аклиматизиране.
3.            Включването в електрическата мрежа и между отделните компоненти на системите да се осъществява с надеждна връзка с приложените за целта от фирмата кабели и съединителни елементи при изключено електрозахранване. При влкючване обърнете внимание на захранващото напрежение на устройсвата - в случай, че не е 220V, включете задължително през трасформатор. Отделните компоненти на системите да се включват в един разклонител или в един токов кръг.
4.            Върху и около устройствата да не се поставя нищо затрудняващо топлообмена и вентилацията.
5.          Ако в документацията съпровождаща оборудването или софтуерния пакет има клаузи, които по един или друг начин ограничават гаранцията или отговорността на производителя, тези ограничения се считат за част от гаранционните условия на „ВЕНДИ 101” ООД.
В. Гаранцията отпада и повредите се отстраняват за сметка на КЛИЕНТА в случаите:
1.            Повреди при транспортирането
2.            Неправилна експлоатация и съхранение (виж Точка Б.)
3.            Неизправности в електрическата мрежа, токови удари, токови удари по телефонната линия.
4.            Опити за отстраняване на дефект извън сервиза на фирмата
5.            Използването на некачествени и неоригинални консумативи
6.            Повреди, причинени от други модули, използвани съвместно със закупената от "ВЕНДИ 101" стока
7.            Нарушаване на гаранционната пломба
Г. Допълнителни условия:
1.            Гаранцията не покрива консумативните материали, като глави на принтери, ленти, касети, тонери, екранни филтри и др.
2.            Гаранцията не покрива проблеми възникнали в следствие на правилно или неправилно функциониране на софтуер.
3.            При ремонт сервизната организация не носи вина за изгубена информация, загуба на печалба или                  последвали загуби и щети.
4.            При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията.
5.            Фирмата не носи отговорност при повреда на техниката вследствие природни бедствия.
6. Крайното устройство не е предназначено за пряко или непряко свързване към обществената далекосъобщителна мрежа в страната.
7. Техномаркет и сервиз "Венди101" не носи отговорност за инсталирания на компютъра софтуер.
8.   За рекламация се приемат устройства в оригинална кутия, пълна окомплектация, описание на дефекта и условията на експлоатация.
9. Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършват в сервиза на фирмата, освен ако не е договорено друго. Транспортните разходи до и от сервиза на фирмата са за сметка на клиента, освен ако не е договорено друго.