100% Безвъзмездно финансиране от 3 000 лв. до 20 000 лв. за микро, малки и средни предприятия

19.10.2022

 

100% Безвъзмездно финансиране от 3 000 лв. до 20 000 лв. за изграждане на уеб сайтове, онлайн магазини и системи за управление / складов софтуер,  продажбите на дребноERP / за микро, малки или средни предприятия

 
 
Процедурата е BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в микро, малки и средни предприятия, която дава възможност за 100% безвъзмездно финансиране за изграждане на уеб сайтове, онлайн магазини, системи за управление на складов софтуер , продажбите на дребно,  ERP и др.

 

Минимален размер на помощта: 3 000 лв.

Максимален размер на помощта: 20 000 лв.

Процент на финансиране: 100 %

Общ бюджет на процедурата: 30 600 000 лева

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 г. 16:30 ч.

 
Ние от ВЕНДИ-101 ООД, гр.Казанлък, Ви предлагаме комплексна услуга – да сме Вашият Изпълнтел и Консултант за част от допустимите дейности  / в края на информация можете да ги откриете/. Нашият екип ще ви осигури пълно съдействие за процеса по кандидатстване, необходимите документи и насоки как да се възползвате от финансирането.
 
         Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на микро, малките и средните предприятия (МСП).
 
Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“, като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.
 
Допустими по процедурата са кандидати, които отговарят на следните критерии:
·    Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели поради липсата на самостоятелна правосубектност.
·         Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
·         Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
·         Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
          - Микро предприятия 41 000 лв.
          - Малки предприятия 82 000 лв.
          - Средни предприятия 123 000 лв.
·         Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
·         Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.
 
ВАЖНО! Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лв. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100%, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите.
 
          Недопустими кандидати са тези, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008 (Приложение 8):
– сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
– сектор В „Добивна промишленост“;
– сектор F „Строителство“;
– сектор Р „Образование“;
– сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
– сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06. „Производство на малц”
– 16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“ от КИД-2008, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски
– производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29).
 
Допустими за финансиране ще са дейности/разходи за:
 
Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:
Създаване на онлайн магазин - 10700 лв
Създаване на корпоративен уебсайт - 8000 лв
Регистрация на търговска марка - 4700 лв
Маркетинг в социални медии - 15600 лв
 
Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистични процеси:
ERP система - 20000 лв
CRM система - 20000 лв
Система за управление на веригата за доставки - 20000 лв
Система за управление на складовото стопанство - 20000 лв
Система за управление на производството - 20000 лв
Система за управление на продажбите на дребно - 18000 лв
Система за бизнес анализи - 19000 лв
Система за обучения на служители - 18000 лв
Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност
Система за управление на сигурността по БДС ISO/IEC 27001 - 19000 лв
Система за защита на информацията в локална мрежа - 20000 лв
Система за архивиране на информация- 18000 лв
Система за управление на съхранението и споделянето на информация - 20000 лв
 
Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ. Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа с внедрените ИКТ решения от страна на избрания изпълнител на съответната услуга/решение.
 
ВАЖНО!  В случай че предложението включва услуга/решение за „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама” (т. 5 от Списъка), допустими са само дейностите и разходите за управление на профилите и рекламните кампании съгласно минималния обхват, посочен в Приложение 12. Не са допустими дейностите и разходите за промотиране на съдържание и за реализация на рекламните кампании в социални медии, мрежи, търсачки, което не освобождава крайния получател от ангажимента за реализирането им.
 
ВАЖНО!  В случай че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 6 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, 9 и 10 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 6 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули/системи, посочени в т. 8, т. 9 и т. 10 от Списъка. Кандидатите нямат право да получат финансиране по предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура, включващи ИКТ услуги/решения от Група II съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12), с изключение на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система), Система за бизнес анализи и Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда, в случай че са сключили договор за финансиране по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на НПВУ и са заявили разходи по т. 14.2, подточка „2.2) разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи“ от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
 
Услугите и решенията съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:
·         готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;
·         персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;
·         SaaS (Software as a service), когато е приложимо.
Максимален срок за изпълнение на проекта
 
Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател.
 
ВАЖНО! Единствено предложения за изпълнение на инвестиции, получили минимум 5 точки при оценката на качеството се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията за изпълнение на инвестиции по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата, посочен в т. 7 от Условията за кандидатстване. Предложения за изпълнение на инвестиции, които са получили по-малко от 5 точки по критериите за оценка на качеството, се отхвърлят.
 
 
Ако кандидатстването по „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от ВЕНДИ-101 ООД / доказано надежден партньор с над 30 годишен опит в областта на фискалните системи и компютърните технологии/, гр. Казанлък, можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните комлексни услуги:
 
На етап кандидатстване
1. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата. Безплатна оценка на точки.
2. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
 
На етап изпълнение на проекта
3. Да бъдем Вашата фирма Изпълнител на Проекта Ви по следните точки:
·         Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
·         Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
·         Създаване на онлайн магазин;
·         Създаване на корпоративен уебсайт;
·         Изграждане на система за архивиране на информация;
·         Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда
4. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.
 

прочетена: 609 пъти