Квал.електронен подпис


http://www.esign.bg/_Code/ApplicationFiles/Resources/Images/bg/HeaderPic1.jpg

eSign е търговската марка на "Система за електронни плащания България / СЕП България" АД , регистриран като доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) с Решение N 1170 от 17.07.2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)./ за удостоверителни услуги.  Офис на Регистриращ Орган за гр. Казанлък е ВЕНДИ-101 ООД, където можете да закупите своя квалифициран електронен подпис /КЕП/.

eSign служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб-базирани приложения, подписване на електронни документи и/или договори, електронна поща, банкови транзакции. С eSign удостоверителни услуги си осигурявате достъп до електронно-административните услуги, предоставяни от органите на държавното и местно управление, достъп до онлайн банкиране, високо ниво на сигурност в комуникацията Ви в интернет, възможност за криптиране на документи, които могат да Ви послужат за реализиране и на различни вътрешнофирмени цели.

 

eSign за физически лица

повече за Електронен подпис за Физически Лица

 

eSign за физически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за потвърждаване на Вашата самоличност при участие в електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори и онлайн достъп до портали за електронни плащания.

При подписване на документи, eSign прави невъзможно фалшифицирането им, запазва тайната на комуникацията и превръща електронния документ в официален.

Необходими документи за издаване на eSign за физически лица

За издаване на eSign за физически лица е необходимо да посетите нашият офис и да представите Вашата лична карта.

 

 

Цени на eSign за физически лица

1 год.

2 год.

3 год.

Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение                                                                                      

45

57

69

Издаване и поддръжка на Удостоверение 

15

27

39

Поддръжка на Удостоверение

 

12

24

Подновяване и поддръжка на Удостоверение

15

27

39

Модификация и поддръжка на Удостоверение

15

27

39

 
 Цените са в лв. с включен ДДС

 

eSign Token

eSign Token e преносимо USB устройство за сигурно създаване и съхранение на Вашето eSign Удостоверение за КЕП. С тегло от само 6 грама, то е най-лекото, стилно и функционално криптографско устройство на Българския пазар. С негова помощ Вие управлявате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, подписвате Вашите електронни документи, криптирате файлове и защитавате Вашата онлайн комуникация. За разлика от други криптографски устройства еSign Token е с вградена смарт карта, която, по този начин, не може никога да се загуби. еSign Token разполага с всички необходими криптографски функционалности и не се налага тяхното допълнително инсталиране на Вашия компютър. С eSign Token кодовете за достъп до Вашето eSign Удостоверение за КЕП и електронни комуникации са максимално защитени от хакерски атаки или подслушване.

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:

 • Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
 • Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
 • Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
 • Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

 

Въпроси и отговори

Възможно ли е с личния ми сертификат за физическо лице да подавам по електронен път документи на юридическо лице?

Какво мога да правя с КЕП?

Как е гарантирана сигурността на КЕП?

Каква е валидността на eSign Удостоверения за КЕП?

Каква е цената на Удостоверението за електронен подпис?

Какво е необходимо да направя, след като получа КЕП?

Като физическо лице, какви eSign удостоверения за електронен подпис мога да притежавам?

Мога ли да имам повече от един КЕП, издаден от СЕП?

Ще бъда ли известен за изтичането на срока на валидност?

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за физически лица?

Мога ли да имам повече от едно eSign Удостоверение за КЕП?

Могат ли подписани документи да бъдат модифицирани?

Може ли КЕП да се използва за откриване на промени и грешки при преноса на документа?

 eSign за юридически лица

повече за Електронен подпис за Юридически Лица

 

eSign за юридически лица е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на юридическо лице Титуляр и физическо лице Автор, което има право да представлява юридическото лице.

Удостоверението съдържа индивидуализираща юридическото лице информация, като име на фирмата, адрес и ЕИК и информация за физическото лице, което е упълномощено да бъде вписано като Автор и да създава електронни подписи, с трите имена, адрес, ЕГН и електронен адрес.

 

Необходими документи за издаване на eSign за юридически лица

За издаване на eSign за юридически лица е необходимо да посетите нашият офис и да представите следните документи:

• Документ за самоличност на Автора (оригинал и заверено от Автора копие), който ще бъде вписан в Удостоверението като представляващ юридическото лице
• Документ за съдебна регистрация на юридическото лице (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Документ за регистрация по идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, издадено в срок до един месец от дадата на подаване на заявка за удостоверителни услуги (оригинал и заверено от Титуляра копие)
• Документ за овластяване на Автора с представителна власт на Титуляра, в случай че основанието за овластяване не се съдържа в другите документи за статуса на Титуляра
• Нотариално заверено пълномощно на заявителя на удостоверителни услуги, в случай, че Титулярът упълномощи свой представител, различен от Автора, да заяви удостоверителни услуги

   

Цени на eSign за юридически лица

1 год. 2 год. 3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
75
105
 135
Издаване и поддръжка на Удостоверение
 
45
   75   
 
105
Поддръжка на Удостоверение
 
 
30
 
60
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
 
45
 
75
 
105
Модификация и поддръжка на Удостоверение
 
45
 
75
 
105
 
 Цените са в лв. с включен ДДС

 

eSign Token

eSign Token e преносимо USB устройство за сигурно създаване и съхранение на Вашето eSign Удостоверение за КЕП. С тегло от само 6 грама, то е най-лекото, стилно и функционално криптографско устройство на Българския пазар. С негова помощ Вие управлявате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, подписвате Вашите електронни документи, криптирате файлове и защитавате Вашата онлайн комуникация. За разлика от други криптографски устройства еSign Token е с вградена смарт карта, която, по този начин, не може никога да се загуби. еSign Token разполага с всички необходими криптографски функционалности и не се налага тяхното допълнително инсталиране на Вашия компютър. С eSign Token кодовете за достъп до Вашето eSign Удостоверение за КЕП и електронни комуникации са максимално защитени от хакерски атаки или подслушване.

 

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:

 • Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
 • Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
 • Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
 • Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Въпроси и отговори

Възможно ли е служител на фирма да подписва електронно документи с Удостоверението за КЕП на директора на фирмата?

Възможно ли е със сертификат на представляваната от мен фирма да подавам по електронен път декларации на други фирми?

Какво мога да правя с КЕП?

Каква е цената на Удостоверението за електронен подпис?

Като служител на юридическо лице, какви eSign удостоверения за електронен подпис мога да притежавам?

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за юридически лица?

Могат ли подписани документи да бъдат модифицирани?

eSign за свободни професии

повече за Електронен подпис за Свободни Професии

 

eSign за лица, упражняващи свободни професии е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което се издава на физическо лице и удостоверява неговата принадлежност към определена браншова или професионална организация.

 

Необходими документи за издаване на eSign за свободни професии

За издаване на eSign за свободни професии е необходимо да посетите нашият офис на и да представите следните документи:

 

 • Документ за самоличност на лицето (оригинал и заверено от него копие), което ще бъде вписано в Удостоверението
 • Документ за браншова принадлежност (оригинал и заверено копие)
 • Документ за браншова принадлежност с идентификационен номер (БУЛСТАТ) (оригинал и заверено копие) 
   

Цени на eSign за свободни професии

1 год. 2 год. 3 год.
Устройство (eSign Token), издаване и поддръжка на удостоверение
75
105
    135
Издаване и поддръжка на Удостоверение
 
 45
 
75
 
105
Поддръжка на Удостоверение
 
 
30
 
60
Подновяване и поддръжка на Удостоверение
 
45
 
75
 
105
Модификация и поддръжка на Удостоверение
 
45
 
75
105
 
 Цените са в лв. с включен ДДС

eSign Token

eSign Token e преносимо USB устройство за сигурно създаване и съхранение на Вашето eSign Удостоверение за КЕП. С тегло от само 6 грама, то е най-лекото, стилно и функционално криптографско устройство на Българския пазар. С негова помощ Вие управлявате Вашето eSign Удостоверение за КЕП, подписвате Вашите електронни документи, криптирате файлове и защитавате Вашата онлайн комуникация. За разлика от други криптографски устройства еSign Token е с вградена смарт карта, която, по този начин, не може никога да се загуби. еSign Token разполага с всички необходими криптографски функционалности и не се налага тяхното допълнително инсталиране на Вашия компютър. С eSign Token кодовете за достъп до Вашето eSign Удостоверение за КЕП и електронни комуникации са максимално защитени от хакерски атаки или подслушване.

Приложения

С удостоверителни услуги eSign всеки получава:

 • Достъп до електронно-административните услуги на органите на държавното и местно управление
 • Достъп до онлайн банкиране, без допълнителни такси и сертификати
 • Възможност за доказване по безспорен начин времето на създаване и изпращане на документи
 • Възможност за криптиране на създадените документи, така че да е невъзможно тяхното фалшифициране

Въпроси и отговори

Може ли електронен подпис от чужбина да се ползва в България?

Какви документи са ми необходими, за да получа eSign за лица, упражняващи свободни професии?

Може ли КЕП да се използва за откриване на промени и грешки при преноса на документа?

 

 

 

За запитвания и поръчка: 0431/6 60 40, 0431/6 60 44, 088 99 77 507, 0889 11 39 69

Всички цени на сайта са с включено ДДС 20%.

 365 дни х 24 часа е на Ваше разположение нашият сервиз!